projsan

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie w postaci modułowej model SAN działają w oparciu o technologię z wykorzystaniem osadu czynnego. Zastosowanie techniki automatycznego sterowania procesem oczyszczania przy pomocy sterowników i układów elektronicznych pozwala stworzyć układ pracujący w zaprogramowanym cyklu, w którym uzyskuje się efekty usunięcia do 99% zanieczyszczeń zawartych w ściekach, przy bezobsługowej pracy w systemie automatyki przemysłowej.

W bioreaktorach typu SAN oczyszczanie cieków oparte jest na metodzie Nisk, średnio lub wysoko obciążonego osadu czynnego, polegającej na integrowanym usunięciu związków organicznych, biogennych (związki azotu i fosforu) i zawiesin w jednym zbiorniku, będącym na przemian reaktorem aerobowym, anaerobowym i anoksycznym.

Wszystkie procesy zachodzące w naszych reaktorach są procesami tlenowymi, eliminującymi jakiekolwiek przemiany beztlenowe (brak fermentacji-brak przykrych zapachów zagniwania). Oczyszczalnie zaprojektowano zgodnie z niemieckimi normami DIN 4261 i ATV A122. Technologia oczyszczalni SAN jest odporna na wysokie wahania w dobowej nierównomierności napływających ścieków, zapewniając stałą i wysoką jakość cieków oczyszczonych. Jest to podstawowy czynnik prawidłowej pracy wszystkich małych oczyszczalni ścieków. W przypadku proponowanych bioreaktorów firmy PROJ-SAN godzinowa ilość napływających cieków może wynosić 0-90% dobowej ilości produkowanych ścieków, co w tym przypadku nie spowoduje przeciążenia obiektu i w żaden sposób nie pogorszy jakości cieków oczyszczonych. Należy przypomnieć, że dla innych oczyszczalni ścieków o przepływie ciągłym zmiana natężenia dopływających cieków zaledwie o 20% Qd powoduje przeciążenie lub niedociążenie oczyszczalni, co sprowadza się do pogorszenia efektów oczyszczania.

W procesie oczyszczania wykorzystano odkrycie wzmożonej akumulacji fosforu w kłaczkach osadu po krótkim okresie przebywania drobnoustrojów w warunkach beztlenowych. W zależności od warunków środowiskowych i rodzaju substratu, do gromadzenia polifosforanów w komórkach zdolne są bakterie różnych rodzajów, np. Acinetobacter spec., Pseudomonas spec., Aeromas spec., i gatunków, np. Arthrobacter globiformis, Bacillus cereus, Microthrix pneumonia. Proponowana technologia stwarza doskonałe warunki do rozwoju tej specyficznej mikroflory. Biomasa organizmów biodegradujących zanieczyszczenia zawarte w ściekach przystosowuje swoją liczebność do ilości pokarmu wystarczającego im do procesów życiowych i rozmnażania się.
W oczyszczalniach kontenerowych typu SAN nie stosuje się żadnych preparatów bioaktywnych dozowanych okresowo lub w sposób ciągły. Od chwili rozruchu, zaszczepiony biomasą selektywnych kultur bakteryjnych , bioreaktor pracuje nieustannie, aż do całkowitego braku pożywki zawartej w ściekach, co może być spowodowane dopiero dwu-, trzytygodniową przerwą w doprowadzaniu ścieków. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, zawarte w biomasie przetrwalnikowe formy bakterii rozpoczynają swoją działalność z chwilą kontaktu ze ściekami i powietrzem.

Ścieki oczyszczone z modułowych oczyszczalni typu SAN spełniają wymagania określone odrębnymi przepisami ochrony środowiska. Uzyskiwany stopień usuwania zanieczyszczeń dla typowych ścieków bytowo-gospodarczych wynosi:

  • BZT5 ok. 98%
  • Zawiesina ogólna ok. 95%
  • Azot ogólny (Nog) ok. 80%
  • Fosfor ogólny (Pog) ok. 78%

Firma PROJ-SAN udziela Użytkownikowi każdorazowo pisemnej gwarancji mechanicznej i technologicznej, na dotrzymanie przez oczyszczalnię kontenerową typu SAN wszelkich parametrów eksploatacyjnych i wymogów prawnych w tym w sprawie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego zgodnego z normatywami prawnymi.