projsan

Produkty

 • Projektowanie oczyszczalni i podczyszczalni ścieków w pełnym zakresie, tj. techniczno-technologicznym, budowlanym, i elektrycznym wraz z automatyką, oraz urządzeń typu: piaskowniki, osadniki, studzienki kanalizacyjne, kaskadowe, przelewowe, komory osadu czynnego, poletka osadowe, klarowniki
 • Modernizacje przestarzałych obiektów oczyszczalni, remonty, poprawa sprawności instalacji
 • Podnoszenie w istniejących obiektach wydajności oczyszczalni istniejących oraz wzrostu oczyszczanego ładunku zanieczyszczeń
 • Projektowanie i budowa chemicznych i biologiczno-chemicznych oczyszczalni ścieków dla przemysłu organicznego (mięsny, owocowo- warzywny, papiernie, mleczarski itp.)
 • Oczyszczalnie niekonwencjonalne na bazie hydrofitów: oczyszczalnie typu korzeniowego, filtry gruntowe, oczyszczalnie hydrofitowe, stawy biologiczne stanowiska mycia maszyn, pojazdów i części wraz z instalacją do oczyszczania ścieków
 • Projektowanie, budowa i uruchamianie instalacji przemysłowych w zakresie zbiorników wyrównawczych, podczyszczających itp.
 • Oczyszczalnie ścieków dla myjni samochodowych
 • Wykonywanie obiektów oczyszczalni ścieków „pod klucz”
 • Operaty wodno-prawne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Odtwarzanie dokumentacji techniczno-technologicznej obiektów oczyszczalni ścieków
 • Współpraca wykonawcza
 • Projekty techniczne i technologiczne
 • Doraźny nadzór w eksploatacji i remontach różnego typu oczyszczalni ścieków
 • Rozruchy oczyszczalni ścieków,
 • Filtry, odtłuszczacze, separatory,
 • Uzdatnianie wody,
 • Projektowanie i wykonywanie kanalizacji deszczowych i sanitarnych
 • Sieci wodno-kanalizacyjne, przyłącza, kolektory, pompownie i przepompownie, instalacje sanitarne z PP, PE i PCV, drenaż rozsączający oczyszczone ścieki, przeróbka, odwadnianie i utylizacja osadów biologicznych, usprawnianie technologii napowietrzania ścieków i stabilizacji osadów
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Zbiorniki na ciecze (woda, ścieki) od 1 do 80 m3
 • Badania laboratoryjne dotyczące składu i jakości wody i ścieków
 • Projekty modernizacji, rozbudowy i adaptacji istniejących obiektów mające na celu usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków dla obowiązujących obecnie przepisów
 • Ekspertyzy badawcze, doradztwo proekologiczne, zagospodarowanie odpadów, projekty i uzgodnienia urzędowe
 • Układy do podczyszczania ścieków z zakładów mięsnych przed wprowadzaniem ich do miejskiej kanalizacji sanitarnej
 • Nowoczesne systemy natleniania wody i ścieków
 • Oczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych
 • Ograniczenia dla zjawiska eutrofizacji wód stojących i płynących